ترجمه مقاله

Tule tree

دیکشنری انگلیسی به فارسی

درخت شیرین
ترجمه مقاله