ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

tuberculotoxin

دیکشنری انگلیسی به فارسی

توبرکولوتوکسین، مواد سمی که از باسیل کخ ترشح میشود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ