ترجمه مقاله

truffle

دیکشنری انگلیسی به فارسی

قارچ، قارچ خوراکی دنبلان، قارچ دنبلان، دنبلان وار
ترجمه مقاله