ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

truculency

دیکشنری انگلیسی به فارسی

ناراحتی، وحشیگری، سبعیت، خشونت
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ