ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

truancy

دیکشنری انگلیسی به فارسی

گمراه کردن، گریز، پرسه زنی، وقتگذرانی، طفره زنی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ