ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

trots

دیکشنری انگلیسی به فارسی

عصبانیت، صدای یورتمه رفتن اسب، یورتمه، یورتمه روی، بچه تاتی کن، کودک، عجوزه، یورتمه رفتن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ