ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

Trot

دیکشنری انگلیسی به فارسی

طوطی، صدای یورتمه رفتن اسب، یورتمه، یورتمه روی، بچه تاتی کن، کودک، عجوزه، یورتمه رفتن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ