ترجمه مقاله

tritone

دیکشنری انگلیسی به فارسی

تریتون
ترجمه مقاله