ترجمه مقاله

tripennate

دیکشنری انگلیسی به فارسی

سه گانه
ترجمه مقاله