ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

trespasses

دیکشنری انگلیسی به فارسی

تجاوز، تخطی، تخلف، تجاوز کردن، تعدی کردن، تخطی کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ