ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

trespass

دیکشنری انگلیسی به فارسی

تجاوز، تخطی، تخلف، تجاوز کردن، تعدی کردن، تخطی کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ