ترجمه مقاله

tree tobacco

دیکشنری انگلیسی به فارسی

تنباکو درخت
ترجمه مقاله