ترجمه مقاله

transparent quartz

دیکشنری انگلیسی به فارسی

کوارتز شفاف
ترجمه مقاله