ترجمه مقاله

transgressions

دیکشنری انگلیسی به فارسی

تجاوزات، عصیان، تجاوز، گناه، تخلف، خطا، سر پیچی
ترجمه مقاله