ترجمه مقاله

traits

دیکشنری انگلیسی به فارسی

صفات، ویژگی، خصیصه، خاصیت، جنبه، نشان ویژه، نشان اختصاصی
ترجمه مقاله