ترجمه مقاله

trade rat

دیکشنری انگلیسی به فارسی

موش تجاری
ترجمه مقاله