ترجمه مقاله

trade good

دیکشنری انگلیسی به فارسی

تجارت خوب است
ترجمه مقاله