ترجمه مقاله

trade book

دیکشنری انگلیسی به فارسی

کتاب تجارت
ترجمه مقاله