ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

track

دیکشنری انگلیسی به فارسی

مسیر، شیار، راه، خط، جاده، رد پا، زنجیر، خط راه آهن، لبه، تسلسل، توالی، خط اهن، باریکه، نشان، مسابقه دویدن، اثر، دنبال کردن، پیگردی کردن، ردپا را گرفتن، پی کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ