ترجمه مقاله

touring

دیکشنری انگلیسی به فارسی

تور، سیاحت کردن، گشت کردن، جهانگردی کردن، سیر کردن
ترجمه مقاله