ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

touching

دیکشنری انگلیسی به فارسی

لمس کردن، زدن، دست زدن به، پرماسیدن، رسیدن به، متاثر کردن، متاثر شدن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ