ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

touched

دیکشنری انگلیسی به فارسی

لمس کرد، زدن، لمس کردن، دست زدن به، پرماسیدن، رسیدن به، متاثر کردن، متاثر شدن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ