ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

torpedo

دیکشنری انگلیسی به فارسی

اژدر، ماهی برق، با اژدر خراب کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ