ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

toppled

دیکشنری انگلیسی به فارسی

سرنگون شده، واژگون کردن، برگشتن، از سر افتادن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ