ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

topple

دیکشنری انگلیسی به فارسی

سرنگونی، واژگون کردن، برگشتن، از سر افتادن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ