ترجمه مقاله

topdress

دیکشنری انگلیسی به فارسی

topdress، بطور سطحی پاشیدن
ترجمه مقاله