ترجمه مقاله

topazes

دیکشنری انگلیسی به فارسی

تپزا، توپاز، یاقوت زرد، زبرجد هندی
ترجمه مقاله