ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

tootled

دیکشنری انگلیسی به فارسی

ارغوانی، چرند گفتن، دراز نوشتن، نی یا فلوت ملایم زدن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ