ترجمه مقاله

tippets

دیکشنری انگلیسی به فارسی

تمیز کردن، گردنپوش، خز دور گردن وسردست
ترجمه مقاله