ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

tidemarks

دیکشنری انگلیسی به فارسی

tidemarks، اثر جزر ومد، اثر سیل، میله شاخص جزر ومد، کشندنشان
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ