ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ticket

دیکشنری انگلیسی به فارسی

بلیط، اگهی، برچسب، ورقه، برچسب زدن به، بلیط منتشر کردن، بلیط دار کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ