ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

ticker

دیکشنری انگلیسی به فارسی

تیکر، دارای صدای تیک تیک، اونگ یا وزنه ساعت، ساعت، تلگراف
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما