ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

ticker tape

دیکشنری انگلیسی به فارسی

نوار تیک تیک
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما