ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ticked

دیکشنری انگلیسی به فارسی

علامت گذاری شده، خطنشان گذاردن، خط کشیدن، چوبخط زدن، نسیه بردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ