ترجمه مقاله

through empirical observation

دیکشنری انگلیسی به فارسی

از طریق مشاهدات تجربی
ترجمه مقاله