ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

thermoregulatory

دیکشنری انگلیسی به فارسی

ترموکوپل، وابسته تنظیم حرارت
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ