ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

thermal

دیکشنری انگلیسی به فارسی

حرارتی، گرمایی، دمایی، گرم، وابسته بگرما
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ