ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

testifies

دیکشنری انگلیسی به فارسی

شهادت می دهد، شهادت دادن، گواهی دادن، تصدیق کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ