ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

testifier

دیکشنری انگلیسی به فارسی

شهادت دهنده، شاهد، گواه، تصدیق کننده
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ