ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

testified

دیکشنری انگلیسی به فارسی

شهادت داده شد، شهادت دادن، گواهی دادن، تصدیق کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ