ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

territorialise

دیکشنری انگلیسی به فارسی

سرزمین
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ