ترجمه مقاله

telingo potato

دیکشنری انگلیسی به فارسی

سیب زمینی سرخ شده
ترجمه مقاله