ترجمه مقاله

televisual

دیکشنری انگلیسی به فارسی

تلویزیون، تلویزیونی
ترجمه مقاله