ترجمه مقاله

telecasts

دیکشنری انگلیسی به فارسی

تلویزیون، برنامه تلویزیونی، برنامه تلزیویونی پخش کردن
ترجمه مقاله