ترجمه مقاله

telecast

دیکشنری انگلیسی به فارسی

تلوزیون، برنامه تلویزیونی، برنامه تلزیویونی پخش کردن
ترجمه مقاله