ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

tax

دیکشنری انگلیسی به فارسی

مالیات، خراج، باج، تحمیل، تقاضای سنگین، مالیاتبستن، مالیات گرفتن از
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ