ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

tattled

دیکشنری انگلیسی به فارسی

تاتل، دری وری گفتن، فاش کردن، سخن چینی کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ