ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

taking

دیکشنری انگلیسی به فارسی

گرفتن، بردن، برداشتن، ستاندن، پنداشتن، لمس کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ