ترجمه مقاله

table lamp

دیکشنری انگلیسی به فارسی

چراغ جدول
ترجمه مقاله