ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

syncretism

دیکشنری انگلیسی به فارسی

سینکستیسم، همتایی، اعتقاد به توحید عقاید، تلفیق، تالیف عقاید مختلف
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ